ELS PRINCIPIS FONAMENTALS DE L’HARMONIA


 118
pàgines, ISMN : 979-0-69210-546-6, DINSIC Publicacions Musicals, S.L. 

 Tractat d’Harmonia, concebut com l’estudi de l’acord o entesa entre la Melodia i l’Harmonia. Explicació de les lleis que han donat lloc a les regles de l’Harmonia. Iniciació i pràctica de l’Harmonia  al  teclat.

 Després dels “ELEMENTS ESSENCIALS DE LA MÚSICA”, aquest treball completa et resumeix la pràctica  de l’ensenyament de l’Harmonia utilitzat per Narcís Bonet, aclarint els principis que justifiquen  llurs regles. L’autor ofereix també l’eina indispensable per a practicar l’Harmonia al teclat.

 En annex, el “Curs d’Harmonia”, text inèdit de Nadia Boulanger, únic testimoni escrit de la seva pedagogia. 

 Prefaci : Dominique MERLET. Pròleg : Philip LASSER. Introducció: Narcís BONET

 ÍNDEX GENERAL

 INICIACIÓ A L’HARMONIA Al TECLAT 

 •  ESTUDI DE LES TONALITATS
 • El Tetracord
 • Estudi de l’escala major en les 12 tonalitats
 • Cicle de les tonalitats amb dièsis
 • Cicle de les tonalitats amb bemolls

ESTUDI DELS ACORDS

ESTUDI DE LES CADÈNCIES

 • Els camvis de disposició
 • Introducció de l’acord de Subdominant
 • Resum de les cadències

ESTUDI DE LES PRINCIPALS PROGRESSIONS HARMÒNIQUES

 • Progressió ascendent de quarta i tercera
 • Progressió descendent de quinta i quarta (anomenada progressió de quintes)
 •  Progressió descendent i ascendent de quarta i segona

ELS ACORDS DE 3 SONS EN POSICIÓ FONAMENTAL

REGLES GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DELS BAIXOS

 • Disposició dels acords
 • Encadenament dels acords      
 •      1a Regla
 •      2a Regla
 •      3a Regla

EXERCICIS

 • Excepció à la 3a Regla (la Cadència Trencada)

EXERCICIS

 •  Excepció à la 2a Regla (la relació entre la Subdominant i el 2n grau)
 • La falsa relació de tríton

CADÈNCIES I PROGRESSIONS HARMÒNIQUES

 • Les progressions harmòniques (no modulants)
 •      La progressió de quarta i tercera
 •      La progressió de quarta i quinta, anomenada progressió de quintes
 •      La progressió de quarta i segona
 • Les progressions harmòniques modulants
 •      La progressió de quarta i tercera
 •      La progressió de quintes
 •      La progressió de quarta i segona
 • Altres realitzacions (més complexes) de les progressions
 •      La  progressió quarta i tercera
 •      La progressió de quintes
 •      La progressió de tercera i segona
 • Successió de terceres

REGLES GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DELS CANTS DONATS

LE  PRIMERA INVERSIÓ DE L’ACORD O ACORD DE SEXTA

 • La funció del soprano
 • Excepcions al principi de la sexta al soprano
 • Els intercamvis

ANÀLISI DELS ACORDS DE  PRIMERA INVERSIÓ 

 • L’acord invertit de Sensible
 • L’acord invertit de  Subdominant
 • L’encadenament d’una disposició ample amb una disposició estreta 
 • Le ritme harmònic
 • Les notes doblades

EXERCICIS

 • Resum dels encadenaments
 • Progressions harmòniques
 •      La progressió de quarta i tercera
 •      La progressió de quintes
 •      La progressió de quarta i segona
 •      La successió de sextes

REGLES GENERALS PER A LA REALITZACIÓ DELS CANTS DONATS

LA SEGONA INVERSIÓ O ACORD DE SEXTA I QUARTA

 • Resum dels encadenaments

ESTUDI DELS ACORDS

 • L’accord de sexta i quarta considerat com una veritable inversió de l’acord
 • La progressió de quarta i tercera
 • La progressió de quarta i segona
 • La progressió de quintes

L’ACORD DE SÈPTIMA DE DOMINANT

 • El xifrat de l’acord de sèptima de Dominant

ESTUDI DELS ACORDS

 • La resolució natural de l’acord de sèptima de Dominant
 • L’equívoc de la 2a inversió o acord de +6

EXERCICIS

 • Progressions harmòniques
 •      La progressió de quintes
 •      La progressió de quarta i tercera
 •      La progressió de quarta  i segona
 • L’acord de « sèptima de Subdominant » i les resolucions excepcionals

REALITZACIÓ DELS BAIXOS XIFRATS

REALITZACIÓ DELS CANTS DONATS

ELS ACORDS DE SÈPTIMA DE DIFERENTS ESPÈCIES

 • El xifrat  dels acords de sèptima (major i menor)
 • El xifrat dels acords de sèptima de Sensible i de sèptima disminuïda
 • Progressions harmòniques

EXERCICIS

REALITZACIÓ DELS BAIXOS XIFRATS

ANNEX : CURS D’HARMONIA DE NADIA BOULANGER

ACORDS EN POSICIÓ FONAMENTAL

 • 1-  Acords majors
 • 2-  Acords menors
 • 3 – Acords disminuïts
 • 4 – Acord augmentat
 • 5 – Cadències

ACORDS DE SEXTA

 • Observacions generals
 • I – Baix immòbil
 • II – Baix per semitò cromàtic
 • III – Baix per moviment conjunt
 • IV – Baix per tercera
 • V – Baix per quarta

ACORDS DE SEXTA I QUARTA

 • A – com a appoggiatura
 • B – com a brodadura
 • C – com a nota de pas

ELS ACORDS DE SÈPTIMA DE DOMINANT